Start Częste pytania
Najczęściej zadawane pytania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 15 maja 2013 20:13

1. Co z dotychczasową umową na odbiór odpadów ? 

Odp. Zgodnie z pismem przekazanym przez dwie firmy odbierające odpady z terenu Związku tj. ZUM Chełmno oraz EKOSYSTEM Wąbrzeźno, wszystkie umowy na odbiór odpadów zostaną automatycznie rozwiązane z dniem 30 czerwca 2013 roku. Nie muszą Państwo indywidualnie wypowiadać umów.

2. Czy będę musiał podpisać nową umowę z firmą wywozową ?

Odp. Nie, po 1 lipca jedną wspólną umowę w imieniu wszystkich mieszkańców zawrze Związek Komunalny.
3.Czy muszę zakupić nowe pojemniki na odpady ?
Odp. Nie, wszystkie niezbędne pojemniki i worki do gromadzenia odpadów dostarczy Państwu nieodpłatnie firma , która wygra przetarg.
 
4.Jak często odbierane będą odpady ?
Odp. W przypadku zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów biodegradowalnych, odbierane one będą z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie. W przypadku surowców wtórnych, częstotliwość odbioru wynosi 1 raz na miesiąc.
5.Ile wynoszą opłaty za odbiór odpadów ?
Odp. Zgodnie z przyjętą uchwałą, opłaty za odbiór odpadów wynoszą:
Dla zabudowy składającej się z nie więcej niż trzech lokali:
a)33,00 zł – od gospodarstwa domowego (bez względu na jego wielkość) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
b)50,00 zł – od gospodarstwa domowego (bez względu na jego wielkość) w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny
Dla zabudowy składającej się z co najmniej czterech lokali:
c)9,50 zł – od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
d)15,00 zł - od osoby w przypadku gdy zbiórka odpadów nie będzie prowadzona w sposób selektywny
W przypadku zabudowy składającej się z co najmniej czterech lokali, deklarację w imieniu wszystkich mieszkańców składa zarządca nieruchomości.
6.W jaki sposób prowadzić segregację odpadów ?
Odp. Odpady segregowane zbierane będą do pojemników bądź worków oznaczonych następującymi kolorami:
- kolor niebieski – papier oraz makulatura
- kolor żółty – tworzywa sztuczne, metale, opakowania materiałowe
- kolor zielony – szkło
- kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji
Dokładne szczegóły dotyczące prowadzenia segregacji odpadów wyjaśnione zostaną Państwu w ulotce informacyjnej, która dotrze do Państwa w czerwcu.
7.Co zrobić z popiołem powstającym w gospodarstwach domowych ?
Odp. Popiół jest traktowany jako zmieszany odpad komunalny i trafia do pojemnika na tego typu odpady.
8.Skąd mam wiedzieć ile muszę zapłacić za śmieci, w przypadku prowadzenia działalności ?
Odp. Wyliczenie stawki oblicza się na podstawie zapisów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości  i porządku na terenie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego. Stawka będzie różniła się w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.
9.Skąd wziąć druk deklaracji ?
Odp. Druk deklaracji można pobrać zarówno ze strony internetowej jak i otrzymać w Biurze Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.
10.Skąd mam wiedzieć jak wypełnić deklarację ?
Odp. Na stronie internetowej Związku znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące prawidłowego wypełnienia deklaracji.
11.Czy po 1 lipca 2013 roku będę otrzymywał faktury ?
Odp. Nie, po 1 lipca nie będzie rozliczania na podstawie faktur.
12.W jaki sposób regulowana będzie odpłatność za odbiór odpadów ?
Odp. W miesiącu czerwcu każdy z mieszkańców otrzyma od nas informację dotyczącą terminu i sposobu uiszczania opłaty. Płatności należy dokonać do 20 dnia każdego miesiąca na indywidualny numer rachunku bankowego.
13.Co się stanie jeśli nie zapłacę za świadczone usługi ?
Odp. Opłata za wywóz odpadów czyli tak zwany „podatek śmieciowy” jest obowiązkowy. Forma podatku powoduje, że zaległości będą mogły być egzekwowane przez komornika.
14.Dlaczego warto segregować odpady ?
Odp. Osoby deklarujące zbieranie odpadów w sposób selektywny zapłacą niższe opłaty. Co niemniej ważne, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej Gminy muszą osiągnąć wysokie poziomy odzysku surowców wtórnych i ograniczenia odpadów biodegradowlanych kierowanych na składowiska. Co roku te poziomy ulegają zwiększeniu. Gdy ich nie osiągniemy Związek Gmin będzie musiał zapłacić kary za niewypełnienie zobowiązań unijnych. Kary te mogą sięgnąć nawet kilkuset złotych za każdą nieosiągniętą tonę, co w sumie w naszym przypadku daje setki tysięcy złotych rocznie. Jeśli zapłacimy kary, to nasz system gospodarki odpadami stanie się droższy i wszyscy będziemy musieli płacić za odpady dużo więcej.
15.Kto i jak sprawdzi czy segreguję odpady ?
Odp. Sprawdzą to bardzo dokładnie pracownicy firmy odbierającej odpady. Za każdym razem gdy odpady będą inne niż deklarowane pracownicy wykonają dokumentację fotograficzną i sporządzą protokół, który nam przekażą.
16.Od czego będzie uzależniona wielkość pojemnika, który otrzymam ?
Odp. W przypadku mieszkańców wielkość pojemnika zostanie dobrana do liczby mieszkańców danego lokalu, którą zdeklarują Państwo w deklaracji. Dlatego tak istotne jest prawidłowe wypełnienie deklaracji. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, instytucje, podmioty gospodarcze itp.) wielkość pojemnika należy dostosować do zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku.
17. Osoba/właściciel mieszkania we wspólnocie jest poza granicami kraju. Nikt od tej osoby nie ma stosownego upoważnienia do złożenia deklaracji "śmieciowej". Co w takim przypadku z deklaracją??

Odp. W takim przypadku deklarację na wspólnotę składa się bez uwzględnienia tej osoby, czyli bez wskazywania jej w liście osób zamieszkałych w danej wspólnocie. Jeśli ta osoba wróciłaby do swojego mieszkania należy zgłosić to zdarzenie w siedzibie Związku Komunalnym Gmin Powiatu Chełmińskiego w celu zmiany danych w deklaracji. Po tym zgłoszeniu ta osoba zostanie dopisana do listy mieszkańców a kwota, którą należy wpłacić za odbiór odpadów będzie powiększona odpowiednio o 9,50 zł (jeśli wspólnota segreguje) lub 15,00zł (jeśli wspólnota zdecydowała, że nie będzie segregować odpadów). 

18. Jestem najemcą lokalu handlowego na terenie Gminnej spółdzielni sch.Czy jestem zobowiązana złożyć deklarację ?

Odpowiadając na Pani zapytanie informujemy, że należy złożyć Deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powinna to zrobić w Pani imieniu Gminna Spółdzielnia "sch", do której należałoby wpłacać zadeklarowaną kwotę.

19. Słyszałem, że na szkło dostanę worek przecież to niebezpieczne dla domowników i zwierząt – czy można domagać się pojemnika lub stojaka na ten worek?

System odbioru  odpadów segregowanych w workach jest powszechnie stosowany w gminach ościennych, sprawdzając się bardzo dobrze. Na chwilę obecną odpady segregowane odbierane będą w workach.

20. Kiedy i w jaki sposób zostaną dostarczone pojemniki/kosze na śmieci dla indywidualnych gospodarstw domowych?

Firma, która będzie odbierała odpady komunalne z terenu Gmin wchodzących w skład Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego, podstawiać będzie pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych sukcesywnie. W pierwszej kolejności na posesje, z których zostały zabrane pojemniki przez firmę która powinna świadczyć te usługi zgodnie z umową do 30 czerwca.

 21. Czy to prawda że worki będą na śmieci?

Tak to prawda. Worki przeznaczone będą do gromadzenia odpadów selektywnie  zbieranych. 

22. Czy można odmówić ich przyjęcia i żądać pojemnika na śmieci?

Otrzymają Państwo pojemnik do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, natomiast worki przeznaczone są do odpadów zbieranych selektywnie np. makulatura , szkło, tworzywa sztuczne. Na chwilę obecną odpady segregowane odbierane będą w workach.

23.  Jeśli zadeklarowałem selektywne zbieranie odpadów, to czy dostanę kosz na odpady zmieszane, których nie można przyporządkować do żadnej z grup np. pieluchy jednorazowego użytku dla dzieci?

 Odpady typu pieluszki jednorazowego użytku może Pan wrzucać do pojemnika na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

24. Witam , prowadzę gabinet kosmetyczny, nie mam dużo śmieci, ile będę płaciła miesięcznie za najmniejszy kosz?

 Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, opłata miesięczna za pojemnik 60 l wynosi 10,28 zł. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny opłata miesięczna za pojemnik 60 l wynosi 16,20 zł

25. Dlaczego jest tak drogo jak w stolicy? Przecież związek miał mieć większą siłę przebicia i większe szanse na sensowne ceny – a tu mimo segregacji moja opłata wzrośnie o 100 % w tym sensie to rewolucja – tyle że dla portfela. 

Zgodnie zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego obowiązany był do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aby upowszechnić selektywne zbieranie odpadów „u źródła" ustawodawca nakazał określić niższą stawkę, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.

Uchwalając stawkę opłaty, uwzględnia się liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej tego systemu oraz koszty selektywnego zbierania odpadów.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i w worki do selektywnej zbiórki. Ustalona uchwałą stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawiera również koszty tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz cykliczne zbiórki objazdowe odpadów nietypowych np. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Koszty te w całości muszą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które odnoście przedstawiają się następująco:

    1. W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – 33 zł od gospodarstwa domowego
    2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 50 zł od gospodarstwa domowego

Od sierpnia wprowadzono opłaty z uwzględnieniem gospodarstwa jednoosobowego:

    1. W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – 20 zł od gospodarstwa domowego
    2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 30 zł od gospodarstwa domowego

Podjęcie niniejszych uchwał o aktualnych opłatach jest w pełni uzasadnione. Obecny koszt odbioru przypadający na gospodarstwo domowe jest porównywalny z miesięczną opłatą najpowszechniejszego pojemnika o pojemności 120 l

W przypadku pozostałych opłat: zabudowy wielolokalowej i właścicieli nieruchomości niezamieszkałej zgodnie z Uchwałą w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Uchwała Nr III/15/2013 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013 r).

26. Kto i w jaki oraz do kiedy sposób dostarczy druki płatności za wywóz śmieci?

Blankiety płatności otrzymają Państwo do 20 lipca br. Druki blankietów roznosić będą w poszczególnych gminach stażyści. Jednocześnie informuję że pierwsza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec dokonana powinna być do 20 sierpnia br.

27. Czy w dniu odbioru śmieci śmieciarka dojedzie do każdej posesji czy trzeba np. wystawić kubeł na szosę?

W dniu odbioru zgodnie z harmonogramem (informacje te udostępnione są również na stronie internetowej www.zkgpch.pl w zakładce Harmonogramy odbioru oraz na BIP zakładka odbiór odpadów) śmieciarka podjeżdżać będzie do posesji o ile dojazd jest możliwy dla tego typu samochodu, w przypadku utrudnionego dojazdu proszę wystawiać pojemniki jak dotychczas.

28Witam jeśli wybrałam segregację śmieci czy bym mogła to zmienić i w jaki sposób to mam zrobić bym chciała bez segregacji, bo nie mogę się połapać z tymi śmieciami co mam wrzucam do kubła z komunalnymi??? Stare ciuchy zabawki plastikowe np. proszę o kontakt.

Może Pani zmienić swoją pierwszą deklarację i wybrać inny sposób postepowania z odpadami. Jeśli chodzi o sposób jej zmiany to należy złożyć korektę deklaracji (deklaracja dostępna na stronie internetowej www.zkgpch.pl w zakładce Materiały do pobrania) i w pkt II na stronie 1 zaznaczyć miana danych i dalej wypełnić zgodnie z kolejnymi punktami. Odpady typu tekstylia (ubrania), zabawki plastikowe można wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane komunalne.

29. Czemu w ulotce o segregacji nie ma informacji o tym gdzie dać worki po nawozie, folie po kiszonce sznurek od bali- przecież u rolnika są inne śmiecie niż we willi bo mleko jest od krowy owoce z sadku a brojler z kurnika i wiedza o tym gdzie dać tacki czy koszyczki z plastiku jest bezużyteczna. 

Ulotka dotycząca segregacji dotyczy tylko i wyłącznie odpadów komunalnych. Worki po nawozach, folie po kiszonce nie są odpadami komunalnymi. Sposób ich zagospodarowania nie zmienił się i tak jak do tej pory do tego typu odpady obowiązany jest przyjąć sprzedawca (dostawca). Jednakże wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Związku istnieje możliwość przekazania tego typu odpadów do PSZOK, który przyjmuje odpady w piątki w godz. od 1000 do 1800 

30. Witam, kiedy na terenie gminy Kijewo Królewskie zostaną dostarczone pojemniki – worki na odpady oraz informacje o kontach do wpłat. Zaczęły się wakacje. Wyjeżdżam na 3 tygodnie, co w przypadku gdy nie będzie mnie w domu w trakcie dostarczania?

Podstawianie pojemników – worków w gminie Kijewo powinno zakończyć się do końca przyszłego tygodnia. Blankiety dotyczące numeru konta płatności za gospodarowanie odpadami otrzymają Państwo do 20 lipca br. Druki blankietów roznosić będą w poszczególnych gminach stażyści. Jednocześnie informuję że pierwsza opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lipiec dokonana powinna być do 20 sierpnia br.. Gdyby tak się zdarzyło że nie będzie Państwa w domu to prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 56 669 89 13.

31. Nie mogę zrozumieć co można wrzucać do odpadów komunalnych ? wychodzi z tej ulotki ze nic.

Do pojemników na odpady zmieszane komunalne można wrzucać wszystkie odpady komunalne niebędące odpadami niebezpiecznymi i niepodlegające zbiórce selektywnej tj.: artykuły higieniczne, w tym pieluchy jednorazowe, podpaski (patyczki higieniczne, wata, itp.), zużyte ręczniki papierowe, wystudzony popiół, porcelanę, talerze, zabawki, resztki organiczne, torebki z herbat, skorupki z jajek, przeterminowana/zepsuta żywność, tłuste papiery – z pieczenia, torebki foliowe z pieczenia.

32. Gdzie mam wrzucać żarówki?

Trzeba oddać je do punktu, gdzie zbierane są m.in. elektrośmieci, czyli zepsute komputery, zabawki i gadżety elektroniczne, stare pralki, lodówki.Specjalny punkt zbiórki zwany Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK ) znajduje się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie. Czynny jest w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00. Tam można oddać bezpłatnie wymienione odpady, w ramach limitów określonych w Uchwale Nr III/16/2013 z dnia 8 marca 2013r , Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (treść Uchwały dostępna na stronie http://zkgpch.nbip.pl )

33. Kiedy do Dorposza Chełmińskiego przywiozą pojemniki i worki do odpadów?

Maksymalny termin podstawienia pojemników i worków do segregacji to początek sierpnia.

34Proszę o udzieleni odpowiedzi na pytanie, które zadałem jakiś czas temu. Rzecz dotyczy odmowy przyjęcia zmian w deklaracji przez UG. Dlaczego tak się dzieje?

Niestety nie dotarło do nas Pana wcześniejsze zapytanie. Zmiany danych w złożonej deklaracji może wysłać Pan pocztą lub bezpośrednio złożyć w siedzibie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego - Stolno 105. Jednocześnie informujemy, że zmiany danych w deklaracji może dokonać tylko osoba składająca deklarację (która podpisała deklarację).

35. Gdzie znajdę numer konta na które mam wpłacać podatek za odbiór śmieci, gdzie znajdę informację o sposobie odbioru śmieci: czy z posesji?, z drogi odjazdowej???? W jaki sposób są identyfikowane odpady, że np to moje nieposortowane, kiedy deklarowałam sortowane?

Indywidualny numer konta, na które wpłacana ma być opłata za gospodarowanie odpadów, otrzymają Państwo do końca lipca. Roznosić je będą stażyści. Pierwszej wpłaty należy dokonać do 20 sierpnia.

Wszędzie tam gdzie dojazd do posesji jest możliwy przez samochód typu śmieciarka, odpady odbierane będą spod posesji. W przypadkach utrudnionych lub wręcz niemożliwych do posesji prosimy o wystawianie pojemników do drogi dojazdowej.

Zakwalifikowanie odpadu jako selektywnie zebranych lub zmieszanych należy do obowiązku odbierającego odpady. Przekazane przez właściciela nieruchomości odpady uznane będą jako zmieszane, jeżeli w danym strumieniu odpadów znajduje się szacunkowo ponad 20 % odpadów innego rodzaju.

36. Witam, napisali Państwo, że w przypadku niepodstawienia pojemników należy złożyć wniosek o umorzenie opłaty za miesiąc lipiec. Stażystka, która roznosiła blankiety do wpłat udzielała informacji, że jeśli nie będzie pojemników to zwyczajnie nie płacić. Co więc jest prawdą?

Tak prawda, jeżeli nie podstawiono Panu pojemnika i nie wydano worków do odpadów komunalnych zmieszanych, więc w związku z tym   nie wykonano usługi odbioru, jest to brak świadczenia usług zgodnie z umową. Dla tych osób istnieje podstawa do wstrzymania się z opłatą i umorzenia częściowego lub całości  powstałej z tego powodu zaległości w opłacie.  W przypadku zaistnienia  powyższej okoliczności w Państwa przypadku , prosimy o złożenie stosownej informacji i wniosku o umorzenie  opłaty za każdy miesiąc po jego zakończeniu po 20  każdego miesiąca w siedzibie Biura Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego.

37. Witam, W dniu dzisiejszym ukazała się odpowiedź na mój monit w sprawie pytania, które zadałem 09 lipca. Na początku stwierdzacie państwo, że pierwotne pytanie nie dotarło do Was. Z tego powodu, a także dlatego że udzielona odpowiedź jest nie na temat, pozwalam sobie poniżej zamieścić jego treść: "Dlaczego w dniu dzisiejszym, tj. 09.07.2013 odmówiono mi w UG Unisław przyjęcia zmiany do Deklaracji? Wg pracowników UG Unisław wszelkie sprawy związane z tematem śmieci załatwia ZKGPCh. Moim zdaniem jest to niezgodne z przepisami obowiązującego prawa. W art. 6m. 1. ustawy "śmieciowej" wskazuje się wójta jako właściwe miejsce składania deklaracji. Nie zmieniają tego też zapisy art. 3 ust. 2 i 2a. Mowa jest tam najogólniej o stronie technicznej organizacji przedsięwzięcia. Zatem domaganie się bym osobiście dostarczył /lub za pośrednictwem poczty/ zmienioną deklarację uważam za nadużycie." Zwracam jeszcze raz uwagę, że istotą pytania jest odmowa przyjęcia deklaracji przez Urząd Gminy.
Korzystając z okazji chciałbym zapytać także o podstawę prawną dla uzasadnienia dokonania zmiany deklaracji. Taka informacja w ostatnim czasie pokazała się na Waszej stronie. Piszecie tam, że dokonując zmian w deklaracji należy dołączyć krótkie wyjaśnienie o powodzie zmiany Deklaracji. Co to znaczy krótkie? Czy dwa słowa wystarczą? Na przykład: "Bo tak."
Mam nadzieję, że nie będę tak długo czekał na odpowiedź jak ostatnim razem.

Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego udziela wszelkich odpowiedzi tylko i wyłącznie w swoim imieniu. Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego przejął zadania własne gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przejmując ten obowiązek zobowiązał się m.in. do organizacji wszelkich działań związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych , a co za tym idzie również do zbierania deklaracji od mieszkańców. 

Podstawa prawna zmiany deklaracji – art. 6 m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.” Dokonując zmiany informacji zawartych w deklaracji należy podać krótkie wyjaśnienie dotyczące tej zmiany np. sposobu gromadzenia odpadów prowadzenie lub nieprowadzenie segregacji, zmiana pojemności pojemnika do gromadzenia odpadów. 

38. Czy firmy, które złożyły deklaracje również otrzymają pojemniki na śmieci ? Jeżeli tak to kiedy ?

Firmy, które złożyły deklaracje otrzymują pojemniki. Pojemniki podstawiane są sukcesywnie. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.

39. Gdzie wrzucać pojemniki po rozpuszczalnikach, worki od cementu, pojemniki po olejach silnikowych?

Odpadów tych nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne. Odpady te można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zw. PSZOK, który znajduje się na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Osnowie i jest czynny w każdy piątek w godzinach od 10.00 do 18.00

40. Kiedy przewiduje się dostarczenie pojemników na odpady segregowane?. Czy należy składać odrębne wnioski? Proszę o podanie przybliżonego terminu. Dotychczasowe rozwiązanie w postaci zbierania odpadów segregowanych do worków jest absurdalne. Worki każdorazowo ulegają rozerwaniu w przypadku większej ilości szkła, papieru czy też puszek. Ponadto przy ich dostarczaniu do posesji są kiepsko zabezpieczane przez pracowników (wkładane w uchwyt pojemnika) i przy porywach wiatru fruwają wszędzie. 

Jeżeli nastąpi wymiana worków do zbierania odpadów w sposób selektywny na pojemniki , zostaną Państwo o tym fakcie powiadomieni. Nie trzeba będzie składać osobnych wniosków w zakresie zmiany worków na pojemniki do selektywnej zbiórki.

41. Dlaczego nie odpowiadają Państwo na moje pytanie w sprawie składania zmiany deklaracji. Chyba znowu "nie zginęło"? 

Odpowiedzi na Pańskie pytanie udzielono w pytaniu 37.

42. Czy mogę zapłacić za wywóz odpadów na poczcie za pomocą wpłaty gotowej wypisanej własnoręcznie jak to czynie z innymi rachunkami/?Jak tak to co wpisać?

Opłaty za zagospodarowanie odpadami można dokonywać na poczcie, w banku lub przelewam Internetowym ze swojego konta. Wpłaty dokonywane na blankietach na poczcie powinny zawierać nr konta, który otrzymaliście Państwo na blankietach wpłat przesłanych przez Związek podając imię i nazwisko tytułem: przepisać numer ID - opłata za gospodarowanie odpadami. 

43. Jakie są aktualne terminy odbioru odpadów? Dzisiaj miały być komunalne i tworzywa sztuczne jednak poszły komunalne i biodegradowalne? Skąd mamy wiedzieć skoro rozpiska jest... nieaktualna.

 Harmonogramy umieszczone na stronie internetowej www.zkgpch.pl są harmonogramami aktualnymi. 

44. Czy jeśli pojemnik i worki dostałam dopiero drugiego sierpnia, to musze specjalnie jeździć gdzieś, żeby załatwić umorzenie opłaty za lipiec? Przecież skoro przy odbiorze wpisywałam także datę, to chyba nie robiłam tego bezcelowo - na podstawie tego możecie wywnioskować kto za jaki miesiąc ma dokonywać wpłat. Nie Bede jeździć gdzieś do Stolna żeby załatwić cos co powinniście mieć sami już w dokumentach. Można to załatwić ewentualnie jakoś telefonicznie?

W przypadku nie dostarczenia przez firmę odbierającą odpady, pojemników należy złożyć do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego wniosek o umorzenie opłaty za miesiąc lipiec. Umorzenie opłaty za gospodarowanie odpadami odbywa się na zasadach ordynacji podatkowej, a więc na wniosek zainteresowanego. My Jako Związek nie możemy umorzyć tej opłaty na zasadach zgłoszenia telefonicznego, musi Pani złożyć stosowny wniosek z podpisem.

45. Witam, w jaki sposób będą nam przekazywane worki do segregacji, przy dostarczeniu pojemników otrzymała dosłownie po 2-3 sztuki z rodzaju, obecnie żółte worki mam już wszystkie pełne. Dodam, że nie ma mnie w domu podczas odbioru odpadów.

Worki do segregacji wydawane są na zasadzie wymiany pusty za pełny. Można powiedzieć kierowcy aby zostawił więcej worków lub jeśli nie ma takiej bezpośredniej możliwości zadzwonić do Związku, napisać prośbę o dostarczenie większej ilości worków. Można worki pobrać również w siedzibie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego w Stolnie 105.

46. Witam. Jeżeli w moim gospodarstwie sam segreguję śmieci tzn. mam kompostownik, papiery palę w piecu, puszki i metale oddaję na złom, plastiki i butelki szklane wywożę do specjalnych pojemników to ile mam płacić za wywóz pozostałych śmieci i jak ma to zgłosić? Na dzień dzisiejszy mam pojemnik z ZUM-u i tam robię miesięczne opłaty za wywóz. Jak to w końcu ma być teraz?

Z dniem 1 lipca 2013 r. opłaty dokonywane są na konto Związku, blankiety wpłat z numerem konta i właściwą kwotą roznoszone były przez stażystów i wysyłane pocztą. Każdy z Państwa ma przyznany indywidualny numer konta. Wysokość opłaty określona była w deklaracji. Przedstawiają się one następująco:

       W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – 33 zł od gospodarstwa domowego

       W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 50 zł od gospodarstwa domowego

     Od sierpnia wprowadzono opłaty z uwzględnieniem gospodarstwa jednoosobowego:

       W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – 20 zł od gospodarstwa domowego

       W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 30 zł od gospodarstwa domoweg.

47. Czy wniosek o umorzenie opłaty za wywóz śmieci można złożyć drogą internetową i w jakiej formie.

Wniosek o umorzenie należy złożyć w formie papierowej.

48. Dzień dobry - proszę o info - kiedy na terenie gminy Lisewo - będzie zbiórka obwoźna ponad gabarytowych - odpadów typu - meble opony.

Tak będzie zorganizowana zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie gminy Lisewo. Przewidziany termin to koniec września początek października.

49. Do kogo mam się zwrócić z prośbą o wymianę starego skorodowanego i zdewastowanego pojemnika na odpady komunalne?

Pismo z prośbą o wymianę starego pojemnika na odpady komunalne proszę skierować do Związku Komunalnego Gmin Powiatu Chełmińskiego. Można takie pismo wysłać za pośrednictwem poczty na adres: Związek Komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego Stolno 105, 86-212 Stolno lub mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , podając imię i nazwisko, adres posesji.

50. Witam , w jaki sposób będą nam przekazywane worki do segregacji?

Worki do odpadów segregowanych dostarczane są przez firmę ZUM, na zasadzie wymiany pełny na pusty. Worki można również pobrać w siedzibie Związku Stolno 105.

51. Jeżeli w moim gospodarstwie sam segreguje odpady to ile mam płacić za wywóz pozostałych śmieci i jak mam to zgłosić? Na dzień dzisiejszy mam pojemnik ZUM i tam robię miesięczne opłaty za wywóz. Jak to w końcu ma być teraz?

Z dniem 1 lipca 2013 r. opłaty dokonywane są na konto Związku, blankiety wpłat z numerem konta i właściwą kwotą roznoszone były przez stażystów i wysyłane pocztą. Każdy z Państwa ma przyznany indywidualny numer konta. Wysokość opłaty każdy deklarował indywidualnie, określając kwotę w zależności od sposobu postepowania z odpadami w złożonej deklaracji. Przedstawiają się one następująco:

       W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – 33 zł od gospodarstwa domowego

       W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 50 zł od gospodarstwa domowego

     Od sierpnia wprowadzono opłaty z uwzględnieniem gospodarstwa jednoosobowego:

       W przypadku gdy odpady zbierane i odbierane są w sposób selektywny – 20 zł od gospodarstwa domowego

       W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 30 zł od gospodarstwa domowego

52. Witam, dlaczego nie otrzymałem jeszcze informacji o koncie bankowym, terminarza odbioru śmieci i w ogóle żadnych dokumentów. Ostatniego lipca otrzymaliśmy 1 pojemnik i 3 kom. Worków. Od sąsiadów dowiedziałem się że mieli 15 odebrane śmieci ale u nas nikt nie był?

Informacje o koncie bankowym – blankiety wpłat, roznoszone były przez stażystów, jeśli nie zastali nikogo wszelkie informacje tzn. blankiety wpłat, harmonogramy odbioru odpadów, ulotka z informacje jak segregować odpady rozsyłane były pocztą. Jeżeli nie otrzyma Pan tych informacji do 28 sierpnia proszę o poinformowanie Związku nr tel. 56 669 89 13. Odnośnie Pana zapytania dotyczącego przekazania pojemników i worków na koniec lipca, proszę o taką informację z podaniem nazwiska i adresem nieruchomości w celu wyjaśnienia sprawy. Informuję że wszelkie informacje o harmonogramach odbioru, jak prawidłowo segregować odpady i wiele innych można uzyskać na stronie internetowej www.zkgpch.pl

53.Do kogo mam się zwrócić z prośbą o wymianę starego pojemnika na odpady komunalne? Nie otrzymałem worków do selektywnie zbieranych śmieci, co mam z tym zrobić?

Proszę o kierowanie pism na adres Związek komunalny Gmin Powiatu Chełmińskiego Stolno 105, bądź mailowo na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub przekazać informację telefonicznie pod nr 56 669 89 13.

54. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam pojemnika i worków do selektywnej zbiórki odpadów – zgodnie ze złożoną deklaracją. W związku z powyższym proszę o informację dot. Wysokości opłaty za VII i VIII/ 2013.

W przypadku nieotrzymania pojemnika i worków do gromadzenia odpadów, proszę napisać wniosek o umorzenie opłaty za dany miesiąc. Wniosek wraz z krótkim wyjaśnieniem, należy przesłać do Siedziby Związku. Jeżeli brak pojemnika dotyczy całego miesiąca lipca nie wnosi Pani opłaty. 

55. Jestem z Gminy Kijewo Królewskie czy zostały ostatnio zmienione terminy wywozu odpadów, bo wczoraj (2 września) widziałem śmieciarkę w Dorposzu Szlacheckim, gdzie w ten dzień nie powinna jeździć. Z góry dziękuję za odpowiedź. 

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że nie było zmian w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram zamieszczony na stronie www.zkgpch.pl jest aktualny.

56. Co zrobić z potłuczonym szkłem (słoiki, butelki) , czy można włożyć go do worka na szkło ?

Tak można.

57. Otrzymaliśmy pismo dotyczące uregulowania opłaty za odbiór odpadów za miesiąc lipiec. Według informacji podanej na stronie zkgpch.pl dnia 15 lipca 2013r. "W związku z niepodstawieniem wszystkim mieszkańcom pojemników lub worków do zmieszanych odpadów komunalnych do dnia 01.07.2013r, przez Zakład Usług Miejskich z Chełmna, a co się z tym wiąże, brak świadczenia usług zgodnie z umową, dla tych osób istnieje podstawa do wstrzymania się z opłatą i umorzenia częściowego lub całości powstałej z tego powodu zaległości w opłacie." W gminie Lisewo zarówno pojemniki ani worki nie zostały przekazane do dnia 01.07.2013r. Czy w tej sytuacji jest możliwość umorzenia?

W odpowiedzi na zadane pytanie informuję, że zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej informacją w dniu 15 lipca br, z powodu niepodstawienia pojemnika lub worków na komunalne odpady zmieszane, istniała możliwość wstrzymania się z opłatą i możliwość umorzenia powstałej z tego powodu zaległości. W związku z tym należało złożyć stosowną informację i wniosek o umorzenie. Informacje o braku pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych należało zgłosić najpóźniej do 30 września. Jednocześnie informuję, że w przypadku braku odbioru odpadów fakt ten należy zgłosić w przeciągu 3 dni od daty wyznaczonej w harmonogramie.

58. Jak napisać wycofanie deklaracji?

Odpowiedzi na powyższe zapytanie udzielono dnia 18 lipca br. w aktualnościach. 

59. Czy w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć deklaracje o braku odpadów 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oprócz przypadku, na który udzielono wyjaśnień w dniu 15 października 2013 (strona www.zkgpch.pl ), brak odpadów spowodowany np. zawieszeniem/ rozwiązaniem działalności to należy przesłać informację do Związku Komunalnego o zaistniałym fakcie (wraz z kserokopią dokumentu o zawieszeniu/ rozwiązaniu działalności) oraz złożyć tzw. deklarację zerującą.

60. Jeżeli mieszkam w domu z rodzicami, ale nie jestem jego właścicielem, ani współwłaścicielem to kto ma złożyć deklarację - ja jako właściciel firmy, czy właściciel domu?

       Deklaracje dotyczącą wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami na prowadzoną działalność gospodarczą składa właściciel firmy.

61. Kiedy można się spodziewać zbiorki odpadów nietypowych - elektronika? Może warto podać harmonogram na cały rok?

Zbiórka odpadów nietypowych odbywa się 2 razy w roku w systemie zbiórek objazdowych. Pierwsza w roku 2014 odbyła się w miesiącach: marzec – kwiecień, kolejną przewidujemy w drugim półroczu. O każdej tego typu zbiórce informujemy mieszkańców z wyprzedzeniem: informacje umieszczone na wydrukowanych plakatach oraz na stronie internetowej Związku. Poza zbiórkami objazdowymi, mieszkaniec gmin wchodzących w skład Związku może tego typu odpady wywieść w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami do PSZOK w każdy piątek w godz. od 1000 do 1800 .

62. Właśnie czytam o zmianie częstotliwości zbiórki odpadów biodegradowalnych w 2015r. Odbiór w sezonie letnim tylko 1 raz w miesiącu, gdzie trawa i inne odpady z ogrodu już po kilku dniach gniją, psują się i śmierdzą a mają stać na naszych posesjach przez 30 dni, trochę to nie praktyczne. Natomiast zimą gdzie nie ma skoszonej trawy odbiór będzie 2 razy na miesiąc. Coś tu jest nie tak, chyba latem należy odebrać 2 razy a zimą 1 raz. Pozdrawiam.

Odbiór odpadów biodegradowalnych odbywać się będzie od Kwietnia do listopada – jeden raz w miesiącu, w wymienionym okresie. W okresie zimowym tj od grudnia do marca odpady ww nie będą odbierane.
Poprawiony: wtorek, 31 marca 2015 07:40
 
Copyright © 2024 . Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla themes, business website hosting.
Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Ulotka o segregacji

ePUAP

Statystyki odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj149
mod_vvisit_counterWczoraj230
mod_vvisit_counterBieżący tydzień149
mod_vvisit_counterMiniony tydzień2037
mod_vvisit_counterBieżący miesiąc5971
mod_vvisit_counterMiniony miesiąc23198
mod_vvisit_counterŁącznie765348

Z kalendarza


Dzisiaj jest: Niedziela
21 Lipca 2024
Imieniny obchodzą
Andrzej, Benedykt, Daniel, Paulina,
Prakseda, Prokop, Stojsław, Wiktor,
Wiktoriusz

Do końca roku zostało 164 dni.
Zodiak: Rak